De aandeelhouders van de Aspiravi-groep bouwen de markt inzake hernieuwbare energie verder uit via zorgvuldig gekozen en goed uitgebate windparken en centrales voor niet-recycleerbaar houtafval in België, de Noordzee en het buitenland. 

De opbrengsten van de investeringen van de Aspiravi-groep vloeien terug naar de gemeenten-aandeelhouders, die dat bedrag op hun beurt investeren ten voordele van hun inwoners. De uitgebreide aandeelhoudersstructuur
en de verschillende kernparticipaties van de Aspiravi-

groep vereisen een transparant beleid, waarbij informatie trapsgewijs en consequent tussen de verschillende niveaus gedeeld wordt.

KERN-
PARTICIPATIES

Aspiravi Holding (84,9%) is samen met de Vlaamse Energieholding (15,1%) aandeelhouder van Aspiravi, Aspiravi Offshore en Aspiravi International. De holding is 100% aandeelhouder van Aspiravi Offshore II, Aspiravi Trading en Aspiravi Energy.

Via de vennootschap Aspiravi nv realiseert de groep projecten op land in België. Dit doet ze ofwel rechtstreeks ofwel via participaties in andere vennootschappen. In de provincie Limburg is de Aspiravi-groep actief als aandeelhouder van
Limburg win(d)t nv (66,7%) en Lommel win(d)t nv (66,7%). In de provincie Antwerpen worden in de haven op rechteroever projecten gerealiseerd als aandeelhouder van Vleemo nv (50%), op linkeroever als aandeelhouder van Wind@Stroom nv (14,4%). Aspiravi is verder ook aandeelhouder in:
Groene Energie Haven Antwerpen nv (57,5%),
A&S Energie (50%) en A&U Energie (50%), de beide centrales voor verbranding van niet-recycleerbaar houtafval.

Aspiravi Offshore nv is hoofdaandeelhouder (40%) van het windpark Northwind nv. Via Northwind is Aspiravi Offshore nv aandeelhouder (23,6%) van Cableco cv, dat eigenaar is van de exportkabel die het vasteland verbindt met het hoogspanningsstation in zee. Aspiravi Offshore nv is ook direct aandeelhouder (50%) van A&P Wind Services nv dat instaat voor het operationeel en financieel management van Northwind en Cableco.

Aspiravi Offshore II nv is betrokken bij de windparken Rentel nv (12,5%) en SeaMade nv (8,75%) (Seastar en Mermaid) via de vennootschap Otary RS nv (12,5%). Otary is een partnership van 8 belangrijke Belgische spelers in offshore windenergie.

Via Aspiravi International nv ontwikkelt de groep projecten in het buitenland. De windenergieprojecten
op het eiland Curaçao zijn gebundeld onder Aspiravi Antillen nv, die op haar beurt aandeelhouder is in NuCuraçao Windparken BV (60%) en NuCuraçao Windparken 2BV (50%). 

Aspiravi Trading nv, verhandelt elektrische energie, groene stroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong.

Via Aspiravi Energy nv kan lokaal geproduceerde groene stroom aangekocht worden.
Burgercoöperanten van Aspiravi Samen cv en
Limburg wind cv die minimum 4 aandelen hebben, genieten bovendien van een voordelige prijs.
Aspiravi Energy staat per verbruikte megawattuur
ook een bedrag af aan een sociaal doel tegen energie- of kinderarmoede.

FINANCIEEL
BELEID EN
KERNCIJFERS VAN
DE ASPIRAVI-GROEP

De Aspiravi-groep hecht enorm veel belang aan duidelijke en ondubbelzinnige communicatie. Er is niet enkel de zorg voor maatschappelijk draagvlak en publieke verankering van elk project, maar ook de principes van deugdelijk bestuur en transparantie worden voortdurend in praktijk gebracht. Duidelijk informeren staat centraal bij de ontwikkeling, bouw en exploitatie van alle projecten én ook bij het open en transparant informeren over de financiële gegevens.  

De resultatenrekening en de balans kunnen niet enkel in dit online magazine, maar ook steeds op de website ingekeken worden.


Op 18 jaar tijd is de geconsolideerde balans van Aspiravi Holding geëvolueerd tot een balanstotaal van 1.003 miljoen euro met een eigen vermogen van 235 miljoen euro en een vast actief ter waarde van 733 miljoen euro. Er werd een omzet van 233 miljoen euro gerealiseerd en een winst van 27 miljoen euro. Toekomstige projecten kan Aspiravi Holding vanuit deze sterke financiële positie zelf financieren, aangevuld met bedrijfsleningen en kapitaal opgehaald door de coöperatieve vennootschappen. De waarde van Aspiravi Holding is sinds haar oprichting vermenigvuldigd met bijna 20. Bovendien ontvangen de regionale holdings van de gemeenten-aandeelhouders jaarlijks ook een erg mooi dividend, dat sedert de oprichting van Aspiravi Holding in totaal al meer dan 75 miljoen euro bedraagt.

Balanstotaal

€ 1.003

miljoen

Eigen vermogen

€ 235

miljoen

Vast actief

€ 733

miljoen

Omzet

€ 233

miljoen

Winst

€ 27

miljoen

De sleutelbegrippen diversificatie en
risicospreiding blijven ook in de toekomst gelden voor een verdere groei van de groep. O.a. de getrapte vennootschapsstructuur, samenwerkingen met gespecialiseerde partners en geografische spreiding van activiteiten worden daarbij aangehouden.

De cijfers van de Aspiravi-groep zijn het resultaat van de dagelijkse inzet van alle medewerkers en het consistent beleid van de bestuurders. Hun inspanningen zijn bepalend voor het traject dat de groep heeft afgelegd en voor de richting die verder wordt uitgegaan. De plannen voor de toekomst van de Aspiravi-groep blijven ambitieus: de duurzame groei van de groep bestendigen en bijdragen aan
de noodzakelijke energietransitie. Dat is ons doel. Daar gaan we voor. Samen met u maken we er
verder werk van.


De aandeelhouders van de Aspiravi-groep bouwen de markt inzake hernieuwbare energie verder uit via zorgvuldig gekozen en goed uitgebate windparken en centrales voor niet-recycleerbaar houtafval in België, de Noordzee en het buitenland. 

De opbrengsten van de investeringen van de Aspiravi-groep vloeien terug naar de gemeenten-aandeelhouders, die dat bedrag op hun beurt investeren ten voordele van hun inwoners. De uitgebreide aandeelhoudersstructuur en de verschillende kernparticipaties van de Aspiravi-groep vereisen een transparant beleid, waarbij informatie trapsgewijs en consequent tussen de verschillende niveaus gedeeld wordt.

GROEI VAN DE ASPIRAVI-GROEP

AANDEELHOUDERS-

De Aspiravi-groep is een 100% Belgische groep die sinds 2002 actief is in de sector van de hernieuwbare energie. De strategie en het beleid van de Aspiravi-groep worden bepaald door haar Raad van Bestuur en goedgekeurd door haar Algemene Vergadering. Hierin zetelen de vertegenwoor-digers van haar aandeelhouders.
Die aandeelhouders zijn 4 regionale holdings, Creadiv, Efin, Fineg en Nuhma die samen 94 Belgische steden en gemeenten vertegenwoordigen, en de Vlaamse Energieholding, VEH.
Zij leggen op hun beurt verantwoording af aan hun Raden van Bestuur en hun Algemene Vergaderingen, waarin alle 94 betrokken gemeenten rechtstreeks vertegenwoordigd zijn en zeggenschap uitoefenen.

STRUCTUUR,

KERNPARTICIPATIES

EN BELEID

AANDEELHOUDERS EN
AANDEELHOUDERS-STRUCTUUR

KERN-
PARTICIPATIES

Aspiravi Holding (84,9%) is samen met de Vlaamse Energieholding (15,1%) aandeelhouder van Aspiravi, Aspiravi Offshore en Aspiravi International. De holding is 100% aandeelhouder van Aspiravi Offshore II, Aspiravi Trading en Aspiravi Energy.

AANDEELHOUDERS-STRUCTUUR VAN DE ASPIRAVI-GROEP

Via de vennootschap Aspiravi nv
realiseert de groep projecten op land in België. Dit doet ze ofwel rechtstreeks ofwel via participaties in andere vennootschappen. In de provincie Limburg is de Aspiravi-groep actief als aandeelhouder van
Limburg win(d)t nv (66,7%) en Lommel win(d)t nv (66,7%). In de provincie Antwerpen worden in de haven op rechteroever projecten gerealiseerd als aandeelhouder van Vleemo nv (50%), op linkeroever als aandeelhouder van Wind@Stroom nv (14,4%). Aspiravi is verder ook aandeelhouder in: Groene Energie Haven Antwerpen nv (57,5%),
A&S Energie (50%) en A&U Energie (50%), de beide centrales voor verbranding van niet-recycleerbaar houtafval.

KERNPARTICIPATIES VAN ASPIRAVI NV

* direct en/of indirect aandeelhouder

Aspiravi Offshore nv is hoofdaandeelhouder (40%) van het windpark Northwind nv. Via Northwind is Aspiravi Offshore nv aandeelhouder (23,6%) van Cableco cv, dat eigenaar is van de exportkabel die het vasteland verbindt met het hoogspanningsstation in zee. Aspiravi Offshore nv is ook direct aandeelhouder (50%) van A&P Wind Services nv dat instaat voor het operationeel en financieel management van Northwind en Cableco.

KERNPARTICIPATIES VAN ASPIRAVI OFFSHORE NV

* direct en/of indirect aandeelhouder

KERNPARTICIPATIES VAN ASPIRAVI OFFSHORE II NV

* direct en/of indirect aandeelhouder

Aspiravi Offshore II nv is betrokken bij de windparken Rentel nv (12,5%) en SeaMade nv (8,75%) (Seastar en Mermaid) via de vennootschap Otary RS nv (12,5%). Otary is een partnership van 8 belangrijke Belgische spelers in offshore windenergie.

Via Aspiravi International nv ontwikkelt de groep projecten in het buitenland. De windenergieprojecten
op het eiland Curaçao zijn gebundeld onder Aspiravi Antillen nv, die op haar beurt aandeelhouder is in NuCuraçao Windparken BV (60%) en NuCuraçao Windparken 2BV (50%). 

KERNPARTICIPATIES VAN ASPIRAVI INTERNATIONAL NV EN ASPIRAVI ANTILLEN NV

Aspiravi Trading nv, verhandelt elektrische energie, groene stroomcertificaten, warmtekrachtcer-tificaten en garanties van oorsprong.

Via Aspiravi Energy nv kan lokaal geproduceerde groene stroom aangekocht worden. Burger-
coöperanten van Aspiravi Samen cv en
Limburg wind cv die minimum 4 aandelen hebben, genieten bovendien van een voordelige prijs.
Aspiravi Energy staat per verbruikte megawattuur ook een bedrag af aan een sociaal doel tegen energie- of kinderarmoede.

De Aspiravi-groep hecht enorm veel belang aan duidelijke en ondubbelzinnige communicatie. Er is niet enkel de zorg voor maatschappelijk draagvlak en publieke verankering van elk project, maar ook de principes van deugdelijk bestuur en transparantie worden voortdurend in praktijk gebracht. Duidelijk informeren staat centraal bij de ontwikkeling, bouw en exploitatie van alle projecten én ook bij het open en transparant informeren over de financiële gegevens.  

De resultatenrekening en de balans kunnen niet enkel in dit online magazine, maar ook steeds op de website ingekeken worden.


FINANCIEEL
BELEID EN
KERNCIJFERS VAN
DE ASPIRAVI-GROEP

Op 18 jaar tijd is de geconsolideerde balans van Aspiravi Holding geëvolueerd tot een balanstotaal van 1.003 miljoen euro met een eigen vermogen van 235 miljoen euro en een vast actief ter waarde van 733 miljoen euro. Er werd een omzet van 233 miljoen euro gerealiseerd en een winst van 27 miljoen euro. Toekomstige projecten kan Aspiravi Holding vanuit deze sterke financiële positie zelf financieren, aangevuld met bedrijfsleningen en kapitaal opgehaald door de coöperatieve vennootschappen. De waarde van Aspiravi Holding is sinds haar oprichting vermenigvuldigd met bijna 20. Bovendien ontvangen de regionale holdings van de gemeenten-aandeelhouders jaarlijks ook een erg mooi dividend, dat sedert de oprichting van Aspiravi Holding in totaal al meer dan 75 miljoen euro bedraagt.

Balanstotaal

€ 1.003

miljoen

Eigen vermogen

€ 235

miljoen

Vast actief

€ 733

miljoen

Omzet

€ 233

miljoen

Winst

€ 27

miljoen

De sleutelbegrippen diversificatie en
risicospreiding blijven ook in de toekomst gelden voor een verdere groei van de groep. O.a. de getrapte vennootschapsstructuur, samenwerkingen met gespecialiseerde partners en geografische spreiding van activiteiten worden daarbij aangehouden.

De cijfers van de Aspiravi-groep zijn het resultaat van de dagelijkse inzet van alle medewerkers en het consistent beleid van de bestuurders. Hun inspanningen zijn bepalend voor het traject dat de groep heeft afgelegd en voor de richting die verder wordt uitgegaan. De plannen voor de toekomst van de Aspiravi-groep blijven ambitieus: de duurzame groei van de groep bestendigen en bijdragen aan
de noodzakelijke energietransitie. Dat is ons doel. Daar gaan we voor. Samen met u maken we er
verder werk van.


AANDEELHOUDERS VAN DE ASPIRAVI-GROEP